Lidmaatschap

Contributie
Senior : €96,- per jaar
Senior 66+ : €64,- per jaar *
Student : €64,- per jaar *
Junior : €64,- per jaar
Aspirant : €48,- per jaar
Huisgenoot : 5% korting
Dubbellid : 5% korting
* alleen op aanvraag
 
Rotterdampas
Vertoon van een geldige Rotterdampas geeft recht op korting op het lidmaatschap.
 
Opzegging van het Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 maart schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Bij niet tijdige opzegging behoudt SG Overschie zich het recht voor om de contributie voor het aankomende jaar of de intussen gemaakte kosten, zoals bondscontributie, in rekening te brengen.
 
Contributiejaar
Het contributiejaar van Schaakgenootschap Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daaropvolgend.
 
Instroom Jeugdleden
Vanwege het grote aantal jeugdleden en beperkt aantal trainers hanteren wij op dit moment voor kandidaat jeugdleden drie instroommomenten, te weten 1 januari, 1 juni en 1 september. Dit houdt in dat kandidaat jeugdleden die zich als zodanig opgeven op een wachtlijst worden geplaatst tot het eerst volgende instroommoment. Vanaf dat moment kunnen de kandidaat jeugdleden pas deelnemen aan de trainingen, competities, toernooien en evenementen. Voor alle kandidaat jeugdleden geldt een proefperiode van maximaal één maand. Na afloop van de proefperiode moet de kandidaat besluiten wel of niet definitief lid te worden.

Back to Top